FSC C139491 Promotional with text Portrait GreenOnWhite tm Elmz7b

Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2019. godinu

pdf icon

 

Datum: 22.05.2019.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon 

 Lot 1. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60  (sječa, izrada, animalna vuča - priprema,lifranje direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 54 i 55  (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 3.722 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datum: 17.05.2019.g.

Na osnovu Člana 6. i 9. Zakona o javnim Preduzećima FBiH ( “Službene novine FBiH, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 234. stav 1. tačka k. , a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( ,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 81/15), člana 26. stav 1. tačka 5. i člana 32. stav 2. Statuta KJP ,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine Odluke Skupštine KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-1207-10/19 od 15.05.2019. godine, SkupStina KJP “Sarajevo-Sume’” d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP , SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG KONKURSA

Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj:0103-1046-4/19 od 15.05.2019 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja

  1. Predmet prodaje je:
R.br. Inventurni broj Naziv sredstva Količina Lokacija smještaja
Lot 1 1308 Lada Niva A84-J-604 1 Krug Š.U. Hadžići
Lot 2 0213 Nissam Terano T34-M-161 1 Krug Š.U. Hadžići
Lot 3 3244 Lada Niva O45-A-318 1 Krug Š.U. Hadžići
Lot 4 3209 Skip Casse 590 SLE 869-M-894 1 Krug Š.U.Hadžići
Lot 5 3206 Musso Teretni E45-K-203 1 Krug Š.U. Hadžići
Lot 6 2522 Opel Campo Crew O52-J-611 1 Krug Š.U. Srednje
Lot 7 3413 Bus VW LT 46 E83-O-947 1 Krug O.J. Šići
Lot 8 0006 VW T4 Transporter J13-K-217 1 Krug Š.U. Hadžići
Lot 9 3211 Buldozer TG 140 B 1 Krug Š.U.Hadžići
Lot 10 Motorne Pile i čistači šikara 19 Magacin Tarčin
Lot 11 Otpadni materijal

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 27.05.2019 godine do 11:00 sati na protokol KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo.

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti  na broj tel. 033/219-172 Objava cijelog teksta Javnog oglasa može se naći na Web stranici: www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči preduzeća.

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU JAVNOG OGLASA

Datum: 03.05.2019.g

SVEČANO OTVOREN  "PARK ŠUME PRIJATELJSTVA"

Svečanim otvorenjem, Sarajevo je danas dobilo „Park šume prijateljstva" Republike Turske i BiH, koje je prvo izletište takvog koncepta u Bosni i Hercegovini.

Park šume nalazi se na Grdonju na putu prema poznatom izletištu Barice, a u realizaciji projekta su sudjelovala Generalna direkcija za šumarstvo Republike Turske, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH, Općina Stari Grad, Ministarstvo privrede KS, TIKA, Natron-Hayat d.o.o. i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Svecana vrpca

DSC 0034DSC 0038DSC 0042

Read more...

Broj: 0101-1016-5/19                                                                                              

Datum: 25.04.2019. godine

Na osnovu člana 234., a u vezi sa članom 303. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15), člana 26. Statuta KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 4., člana 33., člana 34. i člana 35. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0101-779-5/19 od 22.03.2019. godine, Skupština Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo na 1 (prvoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 25.04.2019. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo

 OVDJE PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU ODLUKE O PONŠTENJU JAVNOG KONKURSA

U okviru provođenja aktivnosti na implementaciji akcionog plana ,,Velike proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo u 2019. godini", KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo je sa uposlenicima pristupilo akciji čišćenja šuma, šumskih puteva, pojasa uz šume, kao i njege prirodnog pomlađivanja kultura na području ŠU Srednje.

IMG 759b0ddbbca60d50454a53f98276d918 V

IMG 2c319a4bfdc5ce41758ff3af492893af VIMG f904e4e25e5c9dc47cd07561cdcaf75b VIMG e5a5020b79c3107153ef70bd65967b44 V

IMG 9fc56d5204829de1816c71092991139a VIMG 8987acfa221681a4cdc771da6fa27f4c V

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.