PROGRAM EDUKACIJE: „KORIŠTENJE NAPREDNIH GIS I GPS TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA PROJEKTOVANJA U ŠUMARSTVU“

05.08-09.08.2019.g. ŠU „Hadžići“

20190805 112624 min

Sadašnji sistemi i načini rada pri realizaciji Šumskoprivrednih osnova za državne šume i šumska zemljišta i razrade, a pogotovo kada se radi o izvedbenom planiranju, uglavnom se svode na analogni način rada te uz minimalne primjene digitalnih tehnoloških rješenja. Jedan od razloga tome jeste nedovoljna opremljenost šumarskih stručnjaka odgovarajućom tehnologijom.

Obzirom na to da izvedbeni projekat koji se izrađuje za konkretne sastojine predstavlja limitirajući faktor kvalitetne i kvantitaivne realizacije postavljenih ciljeva i ukupnog obima plana sječa po dinamici i strukturi, vrstama drveća, uzgojno-tehničkim i kvalitetnim klasama, rentabilnosti izvođenja radova na sječi i izradi šumskih drvnih sortimenata te njihovoj manipulaciji u svim fazama iskorištavanja posječenog drveta, kvalitetnoj podršci prirodnoj obnovi šuma i provođenju šumsko-uzgojnih radova na vještačkoj dopuni obnove šuma, uvidjeli smo značaj unaprijeđenja  i uvođenja modernih tehničko-tehnoloških dostignuća GIS i GPS sistema i rješenja, čijom upotrebom bi se postigla znatno veća efikasnost, skratilo vrijeme izrade, postigla jednostavnost i unaprijedio sveukupni kvalitet izrađenih operativnih planova.

Nova tehnološka rješenja podrazumijevaju upotrebu modernijih Android-GIS aplikacija. Moderna tehnološka rješenja karakteriše jednostavnost korištenja, mogućnost snimanja i iscrtavanja na terenu, brzina i dostupnost podataka, tačnost, uređenost podataka itd. Ova rješenja omogućavaju unapređenje rada u šumi, napredak šumarstva u tehnološkom smislu, korištenje već digitaliziranih podataka itd.

Uzimajući u obzir sve navedeno, održana je radionica/edukacija na temu : „Korištenje naprednih GIS i GPS tehničko-tehnoloških dostignuća u projektovanju u šumarstvu“ u saradnji sa JP „Bosanskohercegovačke šume“  u periodu 05.-09.08.2019.g. na kojoj su prisustvovali Tehnolozi projektanti iz Službe za pripremu i projektovanje i Službe za uzgoj i zaštitu, kao i kolege geometri. Edukaciju je predvodio g.Samir Omerović,dipl.ing.šum, u saradnji sa kolegama.

Edukacija je bilo kombinovano teoretsko i terensko predavanje:

1.dan – Teoretsko predavanje u prostorijama Službe za pripremu i projektovanje, ŠU“Hadžići“

2.dan – Terensko predavanje, praktična primjena novih tehnoloških rješenja, GJ“Igman“,

3.,4., i 5. dan – Rad u kancelariji, instalacija softvera, prenos podataka snimljenih na terenu, uređivanje podataka.

20190806 090757 minIMG 0278 minIMG 0279 minviber image 2019 08 22 09 12 10viber image 2019 08 22 09 33 06viber image 2019 08 22 09 33 07viber image 2019 08 22 09 33 079

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.