Datum: 11.09.2019. godine

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B
Tenderska dokumentacija: pdf icon
Lot 1. ŠU "Srednje", ŠVGP "Bistričko", GJ "Vogošća Bulozi", Odjel 11 (sječa, izrada, lifranje-priprema, iznos samaricom i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1430 m3
 
Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna rijeka Željeznica", Odjel 53 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2343 m3

Datum: 21.06.2019. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

USLUGE SERVISIRANJA SKIPA CATERPILLAR


Datum: 28.05.2019. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

NAFTA I NAFTNI DERIVATI FCCO SKLADIŠTE


Datum: 28.05.2019. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

USLUGE REVIZIJE FSC CERTIFIKATA


Datum: 27.05.2019. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

USLUGE SERVISIRANJA DACIA DUSTER


Datum: 27.05.2019. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

USLUGE SERVISIRANJA MERCEDES KOMBIBUSA


Datum: 22.05.2019.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon 

 Lot 1. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60  (sječa, izrada, animalna vuča - priprema,lifranje direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 54 i 55  (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cjepanog drveta) cca 3.722 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Datum: 02.04.2019.g. 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

 

Lot 1. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3

 

Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjeli 80,81 i 82 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.884 m3 

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Datum: 23.01.2019.g. 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

Lot 1. Sanitarna sječa- ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka-Željeznica“, Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta ) cca 350 m3 

Lot 2. Sanitarna sječa- ŠU ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrevnog  drveta) cca 300 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Datum: 28.12.2018.g. 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

Lot 1. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka-Željeznica", Odjeli 45

(sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 2.967 m3

Lot 2. ŠU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka-Željeznica", Odjeli 54 (odsjek a i b) i 55

(sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 3.722m3

Lot 3. ŠU ,,Srednje", VŠPP ,,Bistričko", GJ ,,Vučija Luka", Odjeli 8 i 9

(sječa, izrada, animalna vuča-priprema i direktno, animalna vuča-direktno, traktorska vuča) cca 3.970 m3

Lot 4. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 25

(sječa, izrada, animalna vuča, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 1.286 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Datum: 28.12.2018.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

USLUGE ADVOKATA U 2019. godini


Datum: 30.11.2018.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

ŠU„Trnovo“,ŠGP„Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“,Odjel 58  (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

POTROŠNI MATERIJAL ZA SERVIS SKIPA CATERPILLAR U GARANTNOM ROKU


 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

USLUGE SERVISIRANJA BULDOZERA CATERPILLAR U GARANTNOM ROKU


 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

ADVOKATSKE USLUGE


Datum: 21.09.2018.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“ – Sanitarna sječa, Odjeli 40,41,46,49,50,53 i 54 (sječa, izrada, animalna vuča, traktorska vuiča) cca 1.122 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Datum: 18.09.2018.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.220 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Datum: 18.09.2018.g.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Tenderska dokumentacija: pdf icon

ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 43 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.245 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Tenderska dokumentacija  pdf icon

  • Lot 1. ŠU „Srednje“, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća bulozi“, Odjel 9 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.594 m3
  • Lot 2. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“,Sanitarna sječa, Odjeli:40,41,46,49,50,53,54 i G.J.“Kaljina Bioštica“, odjeli:189 i 219 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.165 m3
  • Lot 3. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa, izrada,lifranje (priprema i direktno) animalna vuča- priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3
  • Lot 4. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 62 i 64 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.867 m3
  • Lot 5. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 43 (sječa, izrada, lifranje(priprema i direktno) animalna vuča direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.245 m3
  • Lot 6. ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 44 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 2.402 m3

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-58-3-61/18

Buldozer

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 22.06.2018. godine.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Tenderska dokumentacija  pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli:59, 60, 62 i 64 (sječa, izrada,lifranje-priprema i direktno, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.087 m3


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Tenderska dokumentacija  pdf icon

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“,Sanitarna sječa, Odjeli:39, 42, 45, 47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 1.490,0 m3


 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

NAFTA I NAFTNI DERIVATI FCCO SKLADIŠTE


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Dodatne usluge sječe za ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ "Kaljina-Bioštica", odjel 219 (sječa i izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča) cca 285,23 m3


 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Škoda OCtavia


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge servisiranja vozila Mercedes kombibusa


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

ADVOKATSKE USLUGE


 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEXA II DIO B

Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića


INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM  POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

Usluge revizije FSC Certifikata

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.