Odluke o izborima najpovoljnijih ponuđača u postupcima javnih nabavki roba i usluga

2019. godina

DIREKTNI SPORAZUM
1 3152-6/18 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019. godinu
2 2871-6/18 Materijal za održavanje čistoće
3 2892-6/18 Acetilen i kisik
4 2885-6/18 Drveni ugalj
5 3177-7/18 Usluge pregleda sredstava rada
6 3286-7/18 Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže
7 3200-7/18 Usluge tehničkog pregleda motornih vozila
8 2872-6/18 Oprema za motorna vozila
9 3176-7/18 Usluge ljekarskog pregleda uposlenika
10 3197-7/18 Usluge vulkanizera
11 3250-7/18 Usluge varenja, održavanja žaga i oštrenja profesionalnih noževa
12 3592-6/18 Usluge održavanja i opravke računara i štampača
13 194-6/19 Prečnica i kreda šumska plava
14 201-6/19 Usluge ispitivanja nafte, naftnih derivata i ulja
15 2884-6/18 Robe široke potrošnje
16 199-6/19 Usluge trušenja šišarika četinara
17 3591-7/18 Mjesečni pregled i popravka fiskalnih uređaja
18 3198-6/18 Tokarska obrada metala
19 676-7/19 Usluge pregleda sredstava rada
20 209-7/19 Usluge servisiranja električnih aparata
21 832-9/19 Usluge šelovanja trupaca
22 3199-6/18 Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila
23 1481-9/19 Usluge izrade ažurne geodetske podloge
24 1330-9/19 Materijal za završetak radova ,,Park šume prijateljstva"
25 1558-6/19 Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima
26 1731-7/19 Materijal i alat za zaštitu od požara
27 1815-8/19 Veterinarske usluge
KONKURENTSKI ZAHTJEV
3183-9/18 Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4
2 15-8/19 Noževi za čišćenje snijega
3 3179-9/18 Materijal za proizvodnju sajli i čokeri
4 3180/13/18 Lot 1. Papir, potrošni materijal i oprema
5 3180/14/18 Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal
6 3249-35/18 Lot 3. Usluge za produženi pristup
7 3249-36/18 Lot 4. Usluge održavanja-antivirus
8 3249-37/18 Lot 5. Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija
9 3249-38/18 Lot 6. Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja
10 3249-39/18 Lot 7. Usluge održavanja programskog rješenja
11 850-8/19 Feromoni za potkornjake
12 1001-7/19 Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom
13 851-8/19 Toneri
14 3182-10/18 Akumulatori
15 862-12/19 Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP
16 1226-8/19 Motorne pile
17 1386-10/19 Traktorski lanci
18 1371-12/19 Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika
19 1371-13/19

Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka

20 1371-14/19 Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena
KONKURENTSKI ZAHTJEV - PONIŠTENI POSTUPCI
1 2826-15/18 Realizacija programa mjera i aktivnosti za stručno-tehničko uređenje, očuvanje i multidiscplinarno korištenje područja Prašume "Ravna Vala - Igman"
2 3248-8/18 Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP
3 3249-33/18 Lot 1. Usluge web hostinga
4 3249-34/18 Lot 2. Usluge godišnjeg održavanja naziva-domena
5 833-6/19 Informatičke usluge - web hosting i domena
6 920-15/19 Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika
7 920-16/19 Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka
8 920-17/19 Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena-certificiranje sjemena
9 173-13/19 Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova
10 173-14/19 Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara
11 173-15/19 Lot 3. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu, brucelozu i enzotsku leukozu kod volova
12 173-16/19 Lot 4. Usluge vakcinacije volova protiv kvrgave kože
OTVORENI POSTUPAK
1 189-11/19 Stočna hrana
2 458-22/19 Lot 1. Usluge transporta nasipnog materijala
3 458-24/19 Lot 2. Usluge transporta drvnih sortimenata
4 422-20/19 Lot 3. Sadnice Smrče (Picea Abies)
5 422-26/19 Lot 4. Sadnice Lipe (Tilia s.p.)
6 944-11/19 Terensko vozilo
7 979-14/19 Lot 2. Kamion kiper - nov
8 3390-15/18 Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju
9 3390-17/18 Lot 2. Gume za putnička i teretna vozila
OTVORENI POSTUPAK - OKVIRNI SPORAZUM
1 2821-16/18 Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora
2 2592-15/18 Lot 1. Kolektivno kombinirano osiguranje zaposlenika od posljednjeg nesretnog slučaja - nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)
3 2592-17/18 Lot 2. Obavezno osiguranje od motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila
4 2592-19/18 Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, Osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti, Osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja
5 2592-24/18 Lot 4. Osiguranje odgovornosti za djelatnost za štete pričinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete pričinjene vlastitim uposlenicima
6 2870-88/18 Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo
7 2870-89/18 Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 120V i 55V
8 2870-107/18 Lot 3. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C
9 2870-91/18 Lot 4. Rezervni dijelovi za traktor IMR 65 Rakovica
10 2870-92/18 Lot 5. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4
11 2870-93/18 Lot 6. Rezervni dijelovi za Buldozer CAT 6
12 2870-94/18 Lot 7. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros
13 2870-95/18 Lot 8. Rezervni dijelovi za Autobus Isuzu Citybus
14 2870-96/18 Lot 9. Rezervni dijelovi za VW Transporter T5-VW LT 46-VW Crafter
15 2870-97/18 Lot 10. Rezervni dijelovi za Teretno i putničko vozilo Zastava
16 2870-98/18 Lot 11. Rezervni dijelovi za Terensko vozilo Lada Niva
17 2870-99/18 Lot 12. Rezervni dijelovi za Terensko vozilo Nissan Terano
18 2870/100/18 Lot 13. Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master
19 2870/101/18 Lot 14. Rezervni dijelovi za dostavna vozila Cisterna
20 2870/102/18 Lot 15. Rezervni dijelovi za motorne pile i čistače šikara
21 2870/103/18
Lot 16. Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo
22 2870/104/18 Lot 17. Dijelovi za alnasere i alternatore
23 2794-22/18 Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa
24 420-27/19 Lot 1. Građevinski materijali i alati
25 420-28/19 Lot 2. Boje, lakovi i ljepila
26 420-29/19 Lot 3. Kameni agregati
27 420-30/19 Lot 4. Stolarija i materijal za stolariju
28 228-21/19 Lot 1. HTZ Oprema
29 228-18/19 Lot 2. HTZ Oprema za sjekače
30 1105-15/19 Nafta i naftni derivati fcco skladište
OTVORENI POSTUPAK - PONIŠTENI
1 2855-11/18 Stočna hrana
2 458-19/19 Lot 3. Usluge dopreme vode cisternom
3 458-20/19 Lot 4. Usluge transporta animala
4 422-22/19 Lot 1- Sadnice bijelog bora
5 422-24/19 Lot 2. Sadnice crnog bora
6 2794-29/18 Lot 1. Nafta i naftni derivati fcco Skladište
7 420-38/19 Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - obustava postupka
8 979-12/19 Lot 1. Kamion kiper - polovan
USLUGE IZ ANEX-a II DIO B
1 3277-11/18  Odluka o izboru: ŠU "Trnovo", ŠGP ,, Trnovsko ", GJ ,, Gornja Rakitnica", Odjel: 58 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) 5.627 m3
2 3428-27/18 Odluka o izboru: Lot 3. ,,Srednje", ŠGP ,,Bistričko", GJ ,,Vučija Luka", Odjeli 8 i 9 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema i direktno, traktorska vuča) cca 3.970 m3
3 3428-23/18 Odluka o izboru: Lot 1. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel: 45 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 2.967 m3
4 3428-29/18 Odluka o izboru: Lot 4. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Raitnica", Odjel 25 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 1.286 m3
5 3439-13/18 Lot 1. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", odjel: 78 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 350 m3
6 3439-14/18 Lot 2. Sanitarna sječa - ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", odjel: 27 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 300 m3
7 705-19/19 Lot 2. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel: 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3
8 705-20/19 Lot 3. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjeli 80,81 i 82 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, lifranje, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.884 m3
9 1272-14/19 Lot 1. ŠU ,,Srednje", ŠGP ,,Gornjebosansko", GJ ,,Krivaja", Odjeli: 59 i 60 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje - direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3
10 1272-18/19 Lot 2. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjeli 54 i 55 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.722 m3
USLUGE IZ ANEX-a II DIO B - PONIŠTENI POSTUPCI
1 705-18/19 Lot 1. ŠU ,,Srednje", ŠGP ,,Gornjebosansko", GJ ,,Krivaja", Odjeli: 59 i 60 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3
2 3428-43/18 Lot 2. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka Željeznica", Odjel 54 (odsjek a i b) i 55 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 3.722 m3
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
 1 468-18/19   Usluge servisiranja skipa Caterpillar
2 1291-34/19 Nafta i naftni derivati fcco skladište
3 309-19/19 Usluge servisiranja Mercedes Kombibusa
4 928-13/19 Usluge servisiranja vozila Dacia Duster

 

Odluke u postupcima javnih nabavki - 2018. godina

 

DIREKTNI SPORAZUM
1 Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja
2 Mjesečno održavanje fiskalnih uređaja
3 Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže
4 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
5 Robe široke potrošnje
6 Materijal za održavanje čistoće
7 Oprema za motorna vozila
8 Drveni ugalj
9 Kreda šumska - plava
10 Tokarska obrada metala
11 Usluge web hostinga
12 Usluge za produženi pristup
13 Usluge održavanja - antivirus
14 Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija
15 Usluge ispitivanja kvalitete nafte, naftnih derivata i ulja
16 Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika
17 Usluge pregleda sredstava rada
18 Usluge tehničkog pregleda motornih vozila
19 Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putničku i terensku vozila
20 Acetilen i kisik
21 Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo
22 Izrada i servisiranje plata gibnja
23 Usluge opravke lamela i feroda
24 Usluge punjenja i opravke klima uređaja vozila
25 Servisiranje i opravka injektora goriva
26 Usluge opravke motornih bušača
26 Usluge održavanja računara i štampača
27 Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli
28 Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila
29 Laboratorijska analiza sjemena
30 Usluge održavanja, obavljanja i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse
31 Organizacija seminara o rasadničkoj proizvodnji
32 Inventurne pločice sa brojevima
33 Sanacija vodovodne instalacije na postojećim objektima
34 Usisivač
35 Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima
36 Usluge nadzora i konsultantskih usluga prilikom izgradnje ,, Park šume prijateljstva "
37 Usluge opravke vozila po odštetnom zahtjevu AO
38 Usluge štampanja promotivnog materijala
39 Usluge vulkanizera
40 Usluge godišnjeg održavanja naziva - domena
41 Sanacija vodovodnih instalacije na postojećim objektima u Hadžićima
42 Usluge autolimara i radova
43 Prečnice i šabloni
44 Materijal i alat za zaštitu od požara
45 Dimnjačarske usluge
46 Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka
47 Usluge građevinske mašine
48 Natpisne pločice na vrata
49 Trakaste zavjese sa ugradnjom
50 Konsultantske usluge pri implementaciji sistema FUK-a
51 Usluge održavanja - antivirusa
52 Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija
KONKURENTSKI ZAHTJEV
1 Lot 1. Kancelarijski materijal, pribor i oprema
2 Lot 2. Štampani materijal, obrasci i knjige iz područja šumarstva
3 Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP
4 Materijal za proizvodnju sajli i čokeri
5 Toneri
6 Akumulatori
7 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019. godinu
8 Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom
9 Kovačko-potkivački materijal
10 Usluge jednostranog crnog bijelog ispisa formata A4
11 Usluge instalacije VIK mreže za realizaciju projekta ,,Park šume prijateljstva Sarajevo"
12 Feromoni za smrčine i jeline potkornjake
13 Satlerski materijal, alat i oprema
14 Odluka o poništenju postupka: Pribor za proizvodnju i potrošni materijal
15 Odluka o poništenju postupka: Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova
16 Odluka o poništenju postupka: Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara
17 Odluka o poništenju postupka: Lot 3. Usluge vađenja krvi na brucelozu kod volova
18 Odluka o poništenju postupka: Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova
19 Računari i računarska oprema
20 Usluge opravke hidrauličnih i kočionih cilindara za traktorske i građevinske mašine
21 Odluka o poništenju postupka: Sjeme šumskih vrsta drveća
22 Odluka o poništenju postupka:Usluge realizacije projekta: Realizacija programa mjera i aktivnosti za stručno-tehničko uređenje, očuvanje i multidisciplinarno korištenje područja Prašume ,, Ravna Vala - Igman "
23 Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru i otkazivanju postupka JN - Lot 1- Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova
24 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru i otkazivanju postupka JN - Lot 2- Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara
25 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru i otkazivanju postupka JN - Lot 3 - Usluge vađenja krvi na brucelozu kod volova
26 Odluka o stavljanju van snage odluke o poništenju i otkazivanje postupka JN - Lot 4 - Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova
27 Lot 1. Usluge servisiranja autobusa Isuzu Citybus
28 Lot 2. Usluge servisiranja Mercedes Actros 2643
29 Lot 3. Usluge servisiranja SsangYong Musso
30 Lot 4. Usluge servisiranja Hyndai Santa Fe
31 Lot 5. Usluge servisiranja Toyota Hilux
32 Lot 6. Usluge servisiranja Nissan Navara
33 Lot 7. Usluge servisiranja VW putar T5x3
34 Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika
35 Pribor za proizvodnju i potrošni materijal
36 Lot 1. Sadnice bijelog bora
37 Lot 2. Sadnice lipe krupnolisne
38 Lot 3. Sadnice crne zove
39 Lot 4. Sadnice tise
OTVORENI POSTUPAK
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Nafta i naftni derivati ​​fcco benzinska pumpa
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Nafta i neftni derivati ​​fcco skladište
3 Rješenje o usvajanju žalbe i poništenja javne nabavke: Lot 1. Nafta i naftni derivati ​​fcco skladište
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora
5 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Rezervni dijelovi za 13 Lotova
6 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 8. Rezervni dijelovi za VW Transporter T4 i T5, VW LT 46, VW Crafter i VW LOT 35
7 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 11. Rezervni dijelovi za Mercedes Actros
8 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 15. Rezervni dijelovi za Minibus Renault Master
9 Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 16. Rezervni dijelovi za Autobus Isuzu Citybus
10  Odluka o izboru ponuđača koji zadovoljavaju kvalifikacijske uslove: Lot 18. Rezervni dijelovi za dostavna vozila i prikolicu
11 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgore pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku)
12 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila
13 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osgiranje životinja od uginuća i prinudnog klanja 
14 Odluka o usvanju žalbe i poništenju odluke o izboru: Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila
15 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Stočna hrana
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Građevinski materijali i alati
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Boje, lakovi i ljepila
18 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 3. Kameni agregati
19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 4. Stolarija i materijal za stolariju
20  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju
21 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume i zračnice za putnička i teretna vozila
22 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja
23  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Usluge transporta niskonosećom prikolicom
24  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. usluge transporta nasipnog materijala
25  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 3. Usluge transporta drvnih sortimenata
26  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 4. Usluge dopreme vode cisternom
27  Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Lot 5. Usluge transporta animala
28 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Skip - kombinirka
29 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nafta i naftni derivati fcco skladište
30 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Niskonoseća prikolica-Labudica
31 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Motorne pile
32 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Traktorski lanci i lanci za snijeg
33 Odluka o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača: Traktorski lanci i lanci za snijeg
34 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Buldozer
35 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Terensko vozilo
36 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. Kombibus 20+1
37 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. Kombi 8+1
38 Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Kamion-kiper
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge transporta nasipnog materijala
40 Okvirni sporazum: Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo
41 Okvirni sporazum: Lot 2. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Eco Trac 55V i 120 V
42 Okvirni sporazum: Lot 3. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor Timberjack 240B i 240C
43 Okvirni sporazum: Lot 4. Rezervni dijelovi za traktor IMR 65 Rakovica
44 Okvirni Sporazum: Lot 5. Rezervni dijelovi za Buldozer TG 140B
45 Okvirni sporazum: Lot 6. Rezervni dijelovi za Skip casse 590
46 Okvirni sporazum: Lot 7. Rezervni dijelovi za Opel Campo
47 Okvirni sporazum: Lot 8. Rezervni dijelovi za kombi i teretno vozilo ,,Zastava"
48 Okvirni sporazum: Lot 9. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Lada Niva
49 Okvirni sporazum: Lot 10. Rezervni dijelovi za terensko vozilo Nissan Terano
50 Okvirni sporazum: Lot 11. Rezervni dijelovi za motorne pile i čistače šikara
51 Okvirni sporazum: Lot 12. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4
52 Okvirni sporazum: Lot 13. Rezervni dijelovi za Buldozer Cat 6
53 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 1. HTZ oprema
54 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Lot 2. HTZ oprema za sjekače
55 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Kameni agregati
USLUGE IZ ANEXA II DIO B
1 Odluka o poništenju: Sječa Krivaja - odjeli 59,60,62 i 64
2 Odluka o poništenju: Sječa Lot 1 - Vogošća Bulozi odjel 9
3 Odluka o poništenju: Sjeca Lot 2 - G.J. Gornja Misoča - Sanitarna sječa i G.J. Kaljina Bioštica
4 Odluka o poništenju: Sječa Lot 3. Krivaja - odjel 59 i 60
5 Odluka o izboru: Sječa Lot 4. Krivaja - odjel 62 i 64
6 Odluka o poništenju: Sječa Lot 5. Gornja Rakitnica - odjel 43
7 Odluka o izboru: Sječa Lot 6. Gornja Rakitnica - odjel 44
8 Odluka o izboru: Sječa Gornja Rakitnica - odjel 43
9 Odluka o poništenju: Sječa Krivaja - odjel 59 i 60
10 Odluka o poništenju: Sanitarna sječa Gornja Misoča - odjel 40,41,46,49,50,53 i 54
11 Odluka o izboru: Lot 1. ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjeli 3 i 7
12  Odluka o izboru: Lot 3. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjeli 27 i 28
13  Odluka o izboru: Lot 4. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 26
14  Odluka o izboru: Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka - Željeznica, odjeli 78 i 79
15  Odluka o izboru: Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka - Željeznica, odjel 73
16 Odluka o izboru: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 52
17 Odluka o izboru: Lot 1. ŠU Srednje, ŠVGP Bistričko, GJ Vogošća Bulozi, odjel 10
18 Odluka o izboru: Usluge advokata
19 Odluka o izboru: ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Hojta-Presjenica, odjel 16/2
20 Odluka o izboru: ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Gornja Misoča, odjeli 39,42,45,47 i 48
21 Odluka o izboru: Lot 2. ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Kaljina Bioštica, odjel 219
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEŽ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nafta i naftni derivati ​​- fcco skladište
2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge servisiranja vozila Škoda Octavia
3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge revizije FSC certifikata
4 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Dodatne usluge sječe za ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna rijeka-Željeznica, odjel 67
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge servisiranja vozila Dacia Duster
6 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Dodatne usluge sječe za ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Kaljina-Bioštica, odjel 219
7 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge servisiranja Mercedes kombibusa
8 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Potrošni materijal za servis Skipa Caterpillar u garantnom roku
9  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: usluge servisiranja Buldozera Caterpillar u garantnom roku

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.