Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA 2020
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B

24.01.2020. godine
Poziv za dostavu ponuda za usluge advokata za potrebe KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u
2020. godini
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-A II DIO B

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 36  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.375 m3

 Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjel 69 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.809 m3

 


Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjeli 60,64 i 65  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.461 m3

 Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjel 44 i 46 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.926 m3

 Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjeli 87 odsjek“a“,88 odsjek“a“ i 91 odsjek“a“ (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.739 m3

 


OBAVJEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA 2018
OBAVJEŠTENJE O JAVNIM NABAVKAMA 2019
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA
 
  • POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEX-a II DIO B

Ponuda za advokatske usluge

ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna rijeka Željeznica", Odjeli 50,53 i 59 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 7834 m3
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE

Lot 1. ŠU "Srednje", ŠVGP "Bistričko", GJ "Vogošća Bulozi", Odjel 11 (sječa, izrada, lifranje-priprema, iznos samaricom i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1430 m3
Lot 2. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Crna rijeka Željeznica", Odjel 53 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2343 m3


ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 2.220 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba


Lot 1. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3 
Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3 
Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rjeka Željeznica“, Odjeli 80,81 i 82 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.884 m3 
Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba

ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 43 (sječa, izrada, lifranje, animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.245 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba


Lot 1. Sanitarna sječa- ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Crna Rijeka-Željeznica“, Odjel 78 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta ) cca 350 m3 
Lot 2. Sanitarna sječa- ŠU ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 27 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrevnog  drveta) cca 300 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba


  • Lot 1. ŠU „Srednje“, VŠP „Bistričko“, GJ „Vogošća bulozi“, Odjel 9 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.594 m3
  • Lot 2. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“,Sanitarna sječa, Odjeli:40,41,46,49,50,53,54 i G.J.“Kaljina Bioštica“, odjeli:189 i 219 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1.165 m3
  • Lot 3. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 59 i 60 (sječa, izrada,lifranje (priprema i direktno) animalna vuča- priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 2.220 m3
  • Lot 4. ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli 62 i 64 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.867 m3
  • Lot 5. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 43 (sječa, izrada, lifranje(priprema i direktno) animalna vuča direktno i priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.245 m3
  • Lot 6. ŠU „Trnovo“, ŠGP „Trnovsko“, GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 44 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrijevnog drveta) cca 2.402 m3
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1177-1-1-58-3-61/18

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) najkasnije do 22.06.2018. godine.


ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Krivaja“, Odjeli:59, 60, 62 i 64 (sječa, izrada,lifranje-priprema i direktno, animalna vuča-priprema, traktorska vuča i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.087 m3

ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“,Sanitarna sječa, Odjeli:39, 42, 45, 47 i 48 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 1.490,0 m3

 

Lot 1. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka-Željeznica", Odjeli 45
(sječa, izrada, animalna vuča-priprema, lifranje-priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 2.967 m3
Lot 2. ŠU ,,Trnovo",ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Crna Rijeka-Željeznica", Odjeli 54 (odsjek a i b) i 55
(sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 3.722m3
Lot 3. ŠU ,,Srednje", VŠPP ,,Bistričko", GJ ,,Vučija Luka", Odjeli 8 i 9
(sječa, izrada, animalna vuča-priprema i direktno, animalna vuča-direktno, traktorska vuča) cca 3.970 m3
Lot 4. ŠU ,,Trnovo", ŠGP ,,Trnovsko", GJ ,,Gornja Rakitnica", Odjel 25
(sječa, izrada, animalna vuča, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 1.286 m3
Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba
 

ŠU„Trnovo“,ŠGP„Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“,Odjel 58  (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.627 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba


ŠU „Srednje“, ŠGP „Gornjebosansko“, GJ „Gornja Misoča“ – Sanitarna sječa, Odjeli 40,41,46,49,50,53 i 54 (sječa, izrada, animalna vuča, traktorska vuiča) cca 1.122 m3

Molimo da proslijedite informaciju o preuzimanju Tenderske dokumentacije na e-mail: info@sarajevo-sume.ba

0 0